Pozdrav vod vobčanů

Protože Švejk trval na tom, že se jejich Agentura musí široce zapojit do veřejného dění, aby byli vidět a slyšet, o týden později přijala Městská část Praha 1 dopis tohoto znění:

Věc: žádost o úpravu městského mobiliáře

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás požádat o rozhodnutí v závažné záležitosti vysokého lokálního i celospolečenského významu, spadající pod Vaši kompetenci a silně ovlivňující vnímání Prahy 1 jak českou veřejnosti, tak návštěvníky z celého světa.

Kavárna VIP Celebrity Café, sídlící na Praze 1, vnímána veřejností jako jeden z TOP pražských podniků světové proslulosti, navíc umístěná v bezprostřední blízkosti Václavského náměstí, je klíčovým bodem setkávání jak vysoce postavených osob českého společenského, podnikatelského i úředního světa, tak turistů, kteří sem přicházejí jak náhodně, tak na základě doporučení globálních recenzních serverů, aby okusili zdejší vyhlášenou, specifickou atmosféru i gastronomii.

Není sporu o tom, že se jedná z hlediska Prahy 1 o strategický podnik, jehož zájmy by neměly být opomíjeny, jelikož jsou společné se zájmy MČ Praha 1. Majitel kavárny je navíc široce společensky aktivní ve smyslu sponzorství pro účely estetiky i zkvalitňování životního prostředí, kdy jeho darem vzrostlých kvalitních stromů změnila celá ulice výrazně tvář k příjemnému, atraktivněji působícímu místu nejen pro vycházky občanů, ale i pro obchodní činnost okolních obchodů a společností, vč. vysoce renomovaných značek.

Bohužel, bezproblémový provoz VIP Celebrity Café je neustále narušován ze zdánlivě banálního důvodu, a to je umístění laviček městského mobiliáře přímo vedle zahrádky kavárny, po celé její délce u obrubníku, v počtu 4 kusy. Na těchto lavičkách se permanentně zdržují a scházejí problémové existence nízkých hygienických návyků, konzumující alkohol na veřejnosti a obtížně postižitelné policejními složkami, včetně osob až vyloženě závadových, čímž se zvyšuje kriminalita na území Prahy 1, a též snižuje úroveň veřejné čistoty a pořádku.

Odstraněním uvedených částí městského mobiliáře by se nejen zlepšila bezpečnost a čistota v této ulici, ale taktéž celková úroveň Prahy 1, což by mělo za pozitivní důsledek lepší vnímání naší městské části pozornýma očima osob z celého světa i domova. Současně by se zvýšil komfort nejen návštěvníků VIP Celebrity Café, ale i procházejících chodců, v počtu stovek až tisíců osob denně, kteří mají též zájem na bezproblémovém průchodu, aniž by byli obtěžováni účelovými žádostmi o peníze a nepříjemnými zážitky.

Jsme si samozřejmě vědomi, že sociálně slabé osoby mají přirozenou potřebu, zdržovat se na místech, kde prochází co nejvíce lidí, aby maximalizovaly příležitosti na zajištění obživy. Avšak není přijatelné, aby těmito aktivitami významně narušovaly záležitosti vyšších zájmů celé městské části Praha 1. Pan majitel nicméně bude s vědomím společenské odpovědnosti vážně uvažovat o realizaci podpůrných aktivit v sociální oblasti na Praze 1, aby ulehčil uvedeným osobám nesnadnou životní etapu.

Žádáme Vás, abyste pečlivě zvážil/a uvedené široké argumenty pro odstranění uvedených částí městského mobiliáře, a podnikl/a kroky, vedoucí k nápravě současného stavu, či předal/a uvedenou záležitost na vyšší místa k posouzení a rozhodnutí. Jsme připraveni, zopakovat naše argumenty Vám či jiným ve věci odpovědným zaměstnancům MČ Praha 1 při osobním setkání, které považujeme za vysoce vhodné pro hlubší seznámení s rozsahem a důsledky celého problému.

S pozdravem

Aktiv angažovaných občanů

Alan Svejk - alansvejk@alansvejk.com

alansvejk@alansvejk.com